Logo Teresa Baro

Em presento

“Poso a la teva disposició tot allò que he après en 30 anys de carrera professional com a empresària, consultora, conferenciant i docent”

Soc la Teresa Baró. M’he dedicat a l’ensenyament des que feia seure les meves nines al sofà per fer-los classes de llengua.

I sempre m’ha apassionat la comunicació, segurament per a superar les meves pròpies dificultats i vèncer la timidesa d’adolescent.  

Avui segueixo treballant en la capacitació de professionals de tots els sectors i nivells per tal que siguin millors comunicadors. Dissenyo els meus propis programes formatius i treballo a mida per a cada client. I aplico les metodologies que m’han donat millors resultats durant trenta anys d’experiència.

Els meus coneixements es basen en la cerca de les fonts més reconegudes i actuals i en l’experiència personal com a consultora i formadora. Milers de dies de dedicació i milers d’alumnes m’han proporcionat una capacitat d’anàlisi i de transmissió molt útils per als meus alumnes i clients.

Me presento

“Pongo a tu disposición todo lo que he aprendido en 30 años de carrera profesional como empresaria, consultora, conferenciante y docente”

Soy Teresa Baró. Me he dedicado a la enseñanza desde que sentaba a mis muñecas en el sofá de casa para darles clases de lengua.

Y me ha apasionado siempre la comunicación, seguramente para superar mis propias dificultades y vencer mi timidez de adolescente.

Hoy sigo trabajando en la capacitación de profesionales de todos los sectores y niveles para que sean mejores comunicadores. Diseño mis propios programas formativos y trabajo a medida para cada cliente. Y aplico las metodologías que mejores resultados me han dado durante treinta años de experiencia.

Mis conocimientos se basan en la búsqueda de las fuentes más reconocidas y actuales y en la experiencia personal como consultora y formadora. Miles de días de dedicación y miles de alumnos me han proporcionado una capacidad de análisis y de transmisión muy útiles para mis alumnos y clientes.

Una breu biografia

Vaig néixer a Caldes de Montbui, Barcelona, el 1962. Vaig tenir la sort que els meus pares m’estimulessin a estudiar, a ser independent i a moure’m pel món. I, el més important, em transmetessin els valors fonamentals que m’acompanyaran tota la vida.

Des de molt jove m’han apassionat la lectura i l’escriptura. Als 15 anys vaig entrar a formar part del consell de redacció d’un setmanari local i creava i presentava un programa de ràdio sobre música i poesia.

El meu interès per la llengua i la literatura em va portar a estudiar Filologia Catalana (Universitat de Barcelona, 1985), i a descobrir de la mà del professor Sebastià Serrano el món de la comunicació no verbal. Ja treballant com a professora de secundària vaig estudiar Tècnic Superior en Publicitat (ICOMI-Barcelona 1991) perquè m’interessava conèixer les eines de persuasió i de seducció més utilitzades a l’empresa, que, en definitiva, és la comunicació que ens influeix cada dia.

Amb la intenció de dedicar-me a la consultoria i exercir com a RRPP vaig cursar el Màster en Protocol, Cerimonial i RRPP (ESERP, Barcelona 2001).

Aquell mateix any vaig començar la meva aventura com a empresària i vaig fundar la consultoria Icómpani, especialitzada a desenvolupar les habilitats personals de directius, professionals de tots els sectors i polítics.l

Des d’aquell moment he treballat intensament en l’àmbit empresarial, privat i públic, per a millorar la comunicació a través de programes d’entrenament adients a cada sector, país i objectius.

Vaig tenir la sort de ser 6 temporades col·laboradora en el programa Para Todos la 2 de TVE i de participar en diversos programes de ràdio i tv.

He escrit 7 llibres i una infinitat d’articles, a més de publicar vídeos divulgatius al meu canal YouTube.

Una vida dedicada amb passió a millorar la vida de les persones m’ha permès entrar en mons molt diferents del meu, viatjar per tot Espanya i Amèrica Llatina, conèixer persones excepcionals, teixir amistats, superar-me a mi mateixa…

He gaudit especialment en la docència. He tingut la sort de conèixer milers de persones de les quals jo també he après. Les he pogut escoltar i donar-los suport. He vist quins eren els seus reptes i dificultats. Hem entrenat habilitats i hem celebrat els progressos. Un alt percentatge d’aquests alumnes han estat dones, i així he pogut conèixer de primera mà les dificultats específiques amb què es troben en el món laboral i he dissenyat per a elles programes per a l’empoderament, com el projecte IMPARABLES.

El món canvia ràpidament i de vegades dona girs inesperats. Ho assumeixo com a part de la vida i accepto els nous reptes amb mentalitat oberta i positiva. Sense deixar de treballar i d’esforçar-me perquè el meu equip i jo mateixa puguem oferir el millor. Perquè si l’entorn evoluciona, la comunicació també.

Una breve biografía

Nací en Caldes de Montbui, Barcelona, en 1962. Tuve la suerte de que mis padres me estimularan a estudiar, a ser independiente y a moverme por el mundo. Y, lo más importante, me transmitieran los valores fundamentales que me acompañarán toda la vida.

Desde muy joven me apasionaron la lectura y la escritura. A los 15 años entré a formar parte del consejo de redacción de un semanario local y creaba y presentaba un programa de radio sobre música y poesía.

Mi interés por la lengua y la literatura me llevó a estudiar Filología Catalana (Universidad de Barcelona, 1985), y a descubrir de la mano del profesor Sebastià Serrano el mundo de la comunicación no verbal. Ya trabajando como profesora en secundaria estudié Técnico Superior en Publicidad (ICOMI-Barcelona 1991) porque me interesaba conocer las herramientas de persuasión y seducción más eficaces en la empresa, que, en definitiva, es la comunicación que nos influye cada día.

Con la intención de dedicarme a la consultoría y ejercer como RRPP cursé el Máster en Protocolo, Ceremonial y RRPP (ESERP, Barcelona 2001).

Este mismo año empecé mi aventura como empresaria y fundé la consultoría Icómpani, especializada en desarrollar las habilidades personales de directivos, profesionales de todos los sectores y políticos.

Desde aquel momento he trabajado intensamente en el ámbito empresarial, privado y público, para mejorar la comunicación a través de programas de entrenamiento adecuados a cada sector, país y objetivos.

Tuve la suerte de estar 6 temporadas como colaboradora en el programa Para Todos la 2 de TVE y de participar en varios programas de radio y tv. 

He escrito 7 libros y una infinidad de artículos, además de publicar vídeos divulgativos en mi canal YouTube.

Una vida dedicada con pasión a mejorar la vida de las personas me ha permitido entrar en mundos muy distintos al mío, viajar por toda España y América Latina, conocer a personas excepcionales, tejer amistades, superarme a mi misma…

He disfrutado especialmente en la docencia. He tenido la suerte de conocer a miles de personas de las que yo también he aprendido. Les he podido escuchar y apoyar. He visto cuáles eran sus retos y dificultades. Hemos entrenado habilidades y hemos celebrado los progresos. Un alto porcentaje de estos alumnos han sido mujeres, por lo que he podido conocer de primera mano las dificultades específicas con las que se encuentran en el mundo laboral y he diseñado para ellas programas para el empoderamiento, entre ellos el proyecto IMPARABLES.

El mundo cambia rápidamente y a veces da giros inesperados. Lo asumo como parte de la vida y acepto los nuevos retos con mentalidad abierta y positiva. Sin dejar de trabajar y esforzarme para que mi equipo y yo podamos ofrecer lo mejor. Porque si el entorno evoluciona, la comunicación también.

¿Qué entiendo por Comunicación Responsable?

Es aquella de la que podemos responder porque se rige por unos valores, principios, criterios y técnicas que nos permiten obtener la eficacia óptima, salvaguardando siempre la dignidad de las personas, fomentando un entorno y unas relaciones positivas, garantizando la no discriminación por razón de género, raza, religión, orientación sexual, edad, aspecto físico o cualquier otra característica de la persona o cultura. La comunicación responsable es no violenta y contempla la diversidad de nuestra sociedad, a la vez que fomenta la tolerancia, el diálogo y la libertad de expresión.

Por eso mi labor divulgativa a través de libros, medios de comunicación o redes sociales difunde herramientas basadas en estos valores. Creo que la educación es la gran vía para transformar a las personas y las sociedades y esto sólo lo podemos hacer con el dominio de competencias comunicativas por parte del profesorado y también transmitiendo estas destrezas desde la infancia.

También soy consciente de que existen colectivos que no tienen acceso a formaciones sobre destrezas comunicativas y con las que podrían mejorar su entorno. Por todo esto, hace años que participo en algunos proyectos como voluntaria.

Colaboro con entidades sin ánimo de lucro potenciando las habilidades de comunicación en sus equipos.

Hola, ¿podemos ayudarte?